Hibar pump F系列 RV型

Hibar pump F系列 RV型

HIBAR 認定書
海霸幫浦

Hibar pump 用途

用於潤滑油、接著劑等高黏度材料的定量吐出。
用於番茄醬、果醬等高黏度食品材料的精密定量吐出。
用於雪花膏、軟膏等高黏度藥品及化裝品材料的精密定量吐出。

規格

型式 柱塞
直徑
柱塞衝程 最大
吐出量
外形尺寸
(mm)
重量
kg
管徑
(inch)
inch mm inch mm 總長 總寬 總高 吸入 吐出
4F1R-9DD 7/8 22.225 1 25.4 〜9.85 533 180 135 11.3 1 1/2
4F1R-33DD 1-5/8 41.275 〜33.97
4F1R-58DD 2-1/8 53.975 〜58.12
                       
4F2R-19DD 7/8 22.225 2 50.8 〜19.71 583 180 135 12.0 1 1/2
4F2R-67DD 1-5/8 41.275 〜67.98
4F2R-116DD 2-1/8 53.975 〜116.24
                       
4F3R-29DD 7/8 22.225 3 76.2 〜29.56 683 180 135 13.7 1 1/2
4F3R-100DD 1-5/8 41.275 〜101.96
4F3R-174DD 2-1/8 53.975 〜174.35
                       
5F2R-272DD 3-1/4 82.55 2 50.8 〜272 753 200 170 26.0 1 1/2
5F4R-544DD 3-1/4 82.55 4 101.6 〜544 906 200 170 27.1 1 1/2

回應已關閉。